LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialno??, Autonomia. Refleksje"" dost?pna w wersji elektronicznej w materia?ach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKI
Aktualność
Spotkanie wizytatorów ds. kontroli – 30 wrze?nia i 1 pa?dziernika br.
5 pa?dziernika 2010

Kolejne spotkanie w ramach „Programu wzmocnienia efektywno?ci nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap II” zgromadzi?o reprezentantów kuratoriów o?wiaty, realizuj?cych zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego; dyrektorów wydzia?ów oraz wizytatorów ds. kontroli. Podczas dwudniowego spotkania dominowa?y dwa podstawowe tematy:

  1. sposoby sporz?dzania wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego
    w roku szkolnym 2009/2010,
  2. opracowanie arkuszy kontroli do wykorzystania w roku szkolnym 2010/2011 oraz wypracowanie propozycji przetwarzania uzyskanych w wyniku kontroli informacji do formu?owania wniosków z kontroli w roku szkolnym 2010/2011.

Uczestnicy spotkania wys?uchali wyst?pie? p. Marzenny Szczepa?skiej – naczelnika Wydzia?u Nadzoru Pedagogicznego oraz do pó?na w nocy pracowali w grupach warsztatowych z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej nad nowymi arkuszami kontroli.

Spotkanie rozwia?o wszelkie w?tpliwo?ci zwi?zane z praktyczn? realizacj? kontroli
(szczególnie kontroli dora?nych). Kontrola dora?na mo?e by? realizowana w celu wyja?nienia zasadno?ci zarzutów dotycz?cych zagadnie? wchodz?cych w zakres nadzoru pedagogicznego, ale zg?aszanych do kuratoriów o?wiaty w trybie skargi
(na podstawie przepisów K.p.a.). W takim przypadku, w celu rozpatrzenia skargi stosujemy równoleg?e dwie procedury  jedn? wynikaj?c? z przepisów K.p.a., drug? procedur? przeprowadzania kontroli dora?nej (od powiadomienia dyrektora szko?y/placówki, do sporz?dzenia protoko?u).

Podczas ca?ego spotkania cenn? pomoc? i wyja?nieniami s?u?y? p. Pawe? Simka – administrator platformy internetowej kontroli. Ka?dy maj?cy problemy móg? przy komputerze prze?wiczy? wype?nianie arkusza oraz przeanalizowa? generowane przez platform? statystyki. Uczestnicy spotkania, pracowali bardzo intensywnie, wnie?li szereg uwag do arkuszy kontroli, funkcjonowania platformy, zg?osili tak?e w?asne propozycje co do tematyki  i organizacji kolejnych spotka?.

W  materia?ach do pobrania prezentacje ze spotkania.         

Archiwum aktualności
(zobacz)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1