LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialno??, Autonomia. Refleksje"" dost?pna w wersji elektronicznej w materia?ach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKI
Aktualność
8-10 czerwca spotkanie wizytatorów d/s kontroli
11 czerwca 2010

W zwi?zku z kontynuacj? prac w ramach projektu „Program wzmacniania efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap 2” w dniach 8 – 10 czerwca 2010 roku w Centralnym O?rodku Doskonalenia Kadr Ochrony ?rodowiska
i Gospodarki Wodnej w D?bem odby?o si? spotkanie wizytatorów ds. kontroli. Wizytatorzy pracowali nad arkuszami kontroli przestrzegania przez szko?y i placówki prawa, które b?d? stosowane w roku szkolnym 2010/2011. Omawiano tak?e zagadnienia dotycz?ce platformy internetowej gromadz?cej informacje zbiorcze z przeprowadzanych w szko?ach i placówkach kontroli. Przedstawiono propozycje dotycz?ce opracowania wniosków z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli w roku szkolnym 2009/2010. W pierwszym dniu narady odby?o si? spotkanie z pani? Krystyn? Szumilas – Sekretarzem Stanu w MEN. Zosta?y równie? wr?czone za?wiadczenia potwierdzaj?ce czynne zaanga?owanie w pracach realizowanych w ramach projektu.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1