LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialno??, Autonomia. Refleksje"" dost?pna w wersji elektronicznej w materia?ach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKI
Aktualność
Spotkanie wizytatorów d/s kontroli
7-8 grudnia 2009

Opinie uczestników spotkania wizytatorów ds. kontroli by?y zgodne - to by?y dwa bardzo pracowite i twórcze dni. 36 Wizytatorów spotka?o si? 7 i 8 grudnia w warszawskim hotelu ?azienkowskim, aby wskaza? obszary pracy szkó? i placówek, które nie zosta?y uwzgl?dnione w dotychczasowej pracy nad arkuszami kontroli. Szczególnie chodzi?o o wskazanie obszarów, które nale?a?oby obj?? kontrol? w najbli?szym czasie.

 

Plan pracy grup problemowych przedstawi?a Marzenna Szczepa?ska Naczelnik Wydzia?u Nadzoru Pedagogicznego. Grupy pracowa?y w czterech zespo?ach pod kierunkiem przedstawicieli w?a?ciwych merytorycznie Departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Efekty pracy zaprezentowa?y grupy drugiego dnia. Dyskusja koncentrowa?a si? wokó? trudno?ci z konstruowaniem arkuszy kontroli. Wspólnie ustalono, ?e do 16 grudnia br. Kuratorzy O?wiaty przeka?? ostateczne wersje arkuszy kontroli, nad którymi pracowali liderzy poszczególnych KO. Natomiast prace nad obja?nieniami i arkuszami zbiorczymi b?d? trwa?y do 16 stycznia 2010 roku.

W podsumowaniu spotkania koordynator programu Joanna Berdzik podzi?kowa?a za efektywn? prac? i wyrazi?a nadzieje na dobr? wspó?prac? wizytatorów d.s. kontroli.

 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1