LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialno??, Autonomia. Refleksje"" dost?pna w wersji elektronicznej w materia?ach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKI
Aktualność
Podstawowe kierunki realizacji polityki pa?stwa w roku szkolnym 2012/2013. Arkusze kontroli
5 pa?dziernika 2012

Minister Edukacji Narodowej ustali?a nast?puj?ce podstawowe kierunki realizacji polityki o?wiatowej pa?stwa w roku szkolnym 2012/2013:

  1. Wspieranie rozwoju dziecka m?odszego, w tym obni?enie wieku szkolnego do lat 6.
  2. Wzmacnianie bezpiecze?stwa w szko?ach i placówkach o?wiatowych
  3. Podniesienie, jako?ci kszta?cenia w szko?ach ponadgimnazjalnych

Monitorowany b?dzie proces wdra?ania podstawy programowej kszta?cenia ogólnego i w zawodach.

Poszczególne arkusze kontroli dost?pne s? tutaj

Archiwum aktualności
(zobacz)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1