LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialno??, Autonomia. Refleksje"" dost?pna w wersji elektronicznej w materia?ach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKI
Aktualność
Podstawowe kierunki realizacji polityki o?wiatowej w zakresie kontroli w roku szkolnym 2011/2012
29 marca 2012

Z analizy danych pozyskiwanych na temat realizacji wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej kierunków polityki o?wiatowej pa?stwa wynika, ?e w zakresie kontroli do ko?ca lutego 2012 r.  zrealizowano ok. 65% kontroli planowych w szko?ach i placówkach.

Analizy; Szczegó?owe dane dotycz?ce poziomu realizacji kontroli w poszczególnych zakresach stan na 29 lutego 2012 r. 

Minister Edukacji Narodowej wyznaczy? równie? w roku szkolnym 2011/2012 realizacj? dwóch kontroli w trybie dora?nym w zakresie:

1.       organizowania i realizowania zaj?? rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szko?ach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych  poradniach psychologiczno-pedagogicznych i o?rodkach rewalidacyjno-wychowawczych

Zagadnienia kluczowe, które obejmuje kontrola dotycz?:

  • informacji o liczbie dzieci i m?odzie?y upo?ledzonych umys?owo w stopniu g??bokim obj?tych zaj?ciami rewalidacyjno-wychowawczymi w kontrolowanym przedszkolu, szkole lub placówce,
  • uwzgl?dnienia zaj?? w arkuszu organizacji pracy przedszkola, szko?y lub placówki,
  • zgodno?ci organizowania zaj?? rewalidacyjno-wychowawczych z przepisami prawa,
  • zgodno?ci realizowania zaj?? rewalidacyjno-wychowawczych z przepisami prawa.

2.       w zakresie organizacji zaj?? rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zaj?? oraz ich zgodno?ci z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kszta?cenia specjalnego z uwagi na niepe?nosprawno?? w szkole ogólnodost?pnej

 

Zagadnienia kluczowe, które obejmuje kontrola dotycz?:

  • organizacji przez dyrektora zaj?? rewalidacyjnych dla uczniów posiadaj?cych orzeczenia
  • o potrzebie kszta?cenia specjalnego z uwagi na niepe?nosprawno??,
  • organizacji zaj?? rewalidacyjnych dla uczniów w publicznych ogólnodost?pnych szko?ach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szko?ach zawodowych, w zakresie zgodno?ci
  • z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kszta?cenia specjalnego z uwagi na niepe?nosprawno??.
Archiwum aktualności
(zobacz)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1