LICZNIK RAPORTÓW Z EWALUACJI
OGŁOSZENIA

Publikacja

Publikacja "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - Konteksty, Odpowiedzialno??, Autonomia. Refleksje"" dost?pna w wersji elektronicznej w materia?ach do pobrania.


KALENDARZ WYDARZEŃ
KONFIGURACJA
Zmień rozmiar czcionki A+ A-
NEWSLETTER NPSEO

wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych
LOGOWANIE PLATFORMA


Logowanie forum


PRZYDATNE LINKI
Aktualność
Spotkanie wizytatorów ds. kontroli w Sulejówku - 28 lutego i 1 marca 2011 r.
5 marca 2011

W dniach 28 lutego – 1 marca 2011 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odby?o si? spotkanie dla przedstawicieli kuratoriów o?wiaty realizuj?cych zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego; dyrektorów wydzia?ów i kierowników oddzia?ów koordynujacych realizacj? kontroli oraz wizytatorów ds.kontroli.
 Dwudniowe spotkanie po?wi?cone by?o omówieniu zagadnie? dotycz?cych m.in.:

  • funkcjonowania platformy internetowej www.platforma.npkontrola.pl, w tym mo?liwo?ci jak najpe?niejszego wykorzystania tego narz?dzia do gromadzenia
    i przetwarzania danych pozyskanych w czasie kontroli w szko?ach i placówkach;
  • definiowania uwag, wniosków i zalece? w protoko?ach pokontrolnych
    z przeprowadzonych w szko?ach i placówkach kontroli;
  • mechanizmu formu?owania wniosków z nadzoru pedagogicznego na poziomie wojewódzkim.

W ramach zaj?? warsztatowych uczestnicy pracowali w grupach pod kierunkiem przedstawicieli w?a?ciwych merytorycznie Departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, dokonuj?c analizy ogólnopolskiej statystyki (zawartej na platformie), analizuj?c poszczególne arkusze kontroli ze zwróceniem uwagi na pytania wa?ne z punktu widzenia funkcjonowania szko?y i placówki.
Z uczestnikami spotka?a si?  p. Minister Krystyna Szumilas, która omówi?a organizacj? nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy wyst?puj?ce przy realizacji kontroli w szko?ach i placówkach. W swojej wypowiedzi Pani Minister odnios?a si? do dzia?ania platformy kontroli; wskaza?a na konieczno?? systematycznego wpisywania arkuszy
z przeprowadzonych kontroli na platform?, przedstawi?a mo?liwo?ci platformy w zakresie tworzenia statystyk na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim, zapozna?a z kierunkami udoskonalania tego narz?dzia informatycznego i wykorzystywania w przysz?o?ci
do opracowywania wyników i wniosków z przeprowadzanych kontroli. Podkre?li?a, ?e „nadzór pedagogiczny powinien by? samorefleksj? szko?y/placówki nad jako?ci? pracy”. Spotkanie by?o równie? okazj? do dyskusji nad planami resortu dotycz?cymi zmian w systemie o?wiaty.
Podczas ca?ego spotkania cenn? pomoc? i wyja?nieniami s?u?y? p. Pawe? Simka – administrator platformy internetowej kontroli. 

 

Prezentacje multimedialne ze spotkania do pobrania w zak?adce: „Materia?y informacyjne
i merytoryczne, materia?y ze szkole?”.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1